Ecrou femelle ORFS

Nos produits

Fourrure ORFS

Nos produits

Bouchon femelle ORFS

Nos produits

Bouchon male ORFS

Nos produits

Contre écrou ORFS

Nos produits

Adapteur male ORFS x male ORFS

Nos produits

Adapteur male ORFS de cloison

Nos produits

Adapteur male ORFS x male GAZ cylindrique R

Nos produits

Adapteur male ORFS x male BSP

Nos produits

Adapteur male ORFS x male BSP CT

Nos produits

Adapteur male ORFS x male GAZ de cloison

Nos produits

Adapteur male ORFS x male BRIGGS (NPT)

Nos produits

Adapteur male ORFS x male MÉTRIQUE cylindrique R

Nos produits

Adapteur male ORFS x male SAE

Nos produits

Adapteur male ORFS x male DIN L et S

Nos produits

Adapteur male ORFS x femelle DIN L et S

Nos produits

Adapteur male ORFS x male JIC

Nos produits

Adapteur male ORFS x femelle tournant JIC

Nos produits

Adapteur male ORFS x femelle GAZ

Nos produits

Adapteur tournant ORFS x femelle prise de pression

Nos produits

Adapteur tournant ORFS x male ORFS

Nos produits

Adapteur tournant ORFS x tournant ORFS

Nos produits

Adapteur tournant ORFS x male GAZ cylindrique R

Nos produits

Adapteur tournant ORFS x male BSP cone 60°

Nos produits

Adapteur tournant ORFS x male BSP CT cone 60°

Nos produits

Adapteur tournant ORFS x male MÉTRIQUE cylindrique R

Nos produits

Adapteur tournant ORFS x male SAE

Nos produits

Adapteur tournant ORFS x male JIC

Nos produits

Coude 90° male ORFS x male ORFS

Nos produits

Coude 90° male ORFS de cloison

Nos produits

Coude 90° male ORFS x male GAZ cylindrique R

Nos produits

Coude 90° male ORFS x male BRIGSS (NPT)

Nos produits

Coude 90° male ORFS x male MÉTRIQUE cylindrique R

Nos produits

Coude 90° male ORFS x male SAE

Nos produits

Coude 90° tournant ORFS x male ORFS

Nos produits

Coude 45° male ORFS x male ORFS

Nos produits

Coude 45° male ORFS de cloison

Nos produits

Coude 45° male ORFS x male GAZ cylindrique R

Nos produits

Coude 45° male ORFS x male MÉTRIQUE cylindrique R

Nos produits

Coude 45° male ORFS x male SAE

Nos produits

Coude 45° tournant ORFS x male ORFS

Nos produits

Te égal male ORFS

Nos produits

Te orientable ORFS

Nos produits

Te orientable renversé ORFS

Nos produits

Te male ORFS x male GAZ cylindrique R

Nos produits

Te male ORFS x male MÉTRIQUE cylindrique R

Nos produits

Te male ORFS x male SAE

Nos produits

Te male renversé ORFS x male GAZ cylindrique R

Nos produits

Te male renversé ORFS x male MÉTRIQUE cylindrique R

Nos produits

Te male renversé ORFS x male SAE

Nos produits